ไทย ท้องไม่พร้อม สูงอันดับ2ในอาเซียน

ทั้งนี้ จากสถิติการคลอดในประเทศไทย พบว่าในปี 2556 มีจำนวนการคลอดทั้งหมด 748,067 ราย เป็นการคลอดจากผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี จำนวน 125,371 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.8 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 13.9 ในปี 2547 เมื่อคิดเป็นอัตราการคลอดของหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิงในช่วงอายุดังกล่าว 1,000 คน มีการตั้งครรภ์เท่ากับ 51.2 ซึ่งสูงเป็นอันดับ 2 ในอาเซียน และสูงเป็น 13 เท่าของสิงคโปร์ ที่มีอัตราตั้งครรภ์ 4 ต่อ 1,000 นอกจากนี้จำนวนการคลอดซ้ำในกลุ่มวัยรุ่นยังสูงถึงร้อยละ 12.2 เพิ่มจากร้อยละ 11 ในปี 2553

 

ล่าสุด อย.ได้ขึ้นทะเบียนยายุติการตั้งครรภ์ที่องค์การอนามัยโลกรับรอง 2 ชนิด เป็นยาใหม่ที่ต้องควบคุมการใช้ 2 ปี พร้อมเตรียมผลักดันเข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติ เพื่อใช้ทั่วประเทศ ควบคู่กับการจัดทำยุทธศาสตร์ระยะยาวบูรณาการงานข้ามกระทรวงหลายมาตรการ การใช้ถุงยางอนามัยทั้งชายและหญิง การคุมกำเนิดระยะยาว เผยล่าสุดปี 2556 วัยรุ่นอายุต่ำกว่า 15 ปีคลอดวันละ 9 คน อายุต่ำกว่า20 ปีคลอดวันละ 334 คนซึ่งเพิ่มจากปี 2543 ที่คลอดวันละ 240 คนและตั้งครรภ์ซ้ำ ร้อยละ 12 จากข้อมูลของสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย พบอัตราคลอดของหญิงอายุ 10-14 ปี เพิ่มขึ้นจาก 1.1 ต่อประชากร 1,000 คน ในปี 2548 เป็น 1.7 ในปี 2556 และอัตราการคลอดของหญิงอายุ 15-19 ปี เพิ่มขึ้นจาก 31.1 ต่อประชากร 1,000 คน ในปี 2543 เป็น 51.2  การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นส่งผลต่อปัญหาสาธารณสุขหลายด้าน เช่น โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และเอดส์ การทำแท้ง เด็กแรกคลอด มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ และพบปัญหาตั้งครรภ์ซ้ำสูงถึงร้อยละ 12

ทั้งนี้ เพื่อการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ใน วัยรุ่นกระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมมือกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน และองค์กรเอกชน จัดทำยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นแบบบูรณาการ พ.ศ.2558 -2567 เพื่อลดปัญหาการตั้งครรภ์ให้เหลือครึ่งหนึ่ง ใช้ 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1.การเสริมสร้างทักษะชีวิตและเพศศึกษารอบด้านแก่วัยรุ่น 2.การเสริมสร้างบทบาททางเพศ ครอบครัวและชุมชนร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหา 3.จัดให้มีระบบบริการสุขภาวะทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ที่มีคุณภาพและ เป็นมิตร 4.จัดให้มีระบบช่วยเหลือดูแลและบำบัดฟื้นฟู ให้สวัสดิการทางสังคมแก่วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์และคลอดบุตร 5.มีการสื่อสารและส่งเสริมการสร้างภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรม ค่านิยม ทัศนคติที่เหมาะสม และ6.จัดกลไกเชื่อมประสาน ขับเคลื่อนนโยบาย กำกับ ติดตาม เฝ้าระวัง ประเมินผล เพื่อพิจารณาและเสนอเข้าคณะรัฐมนตรีต่อไป

ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นถึงแม้จะ ยังมีเรื่องที่ต้องพัฒนากันอีกมาก แต่หากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีความตั้งใจและ ร่วมมือกันทำงานอย่างจริงจังและต่อเนื่องแล้ว เชื่อว่าไม่นานปัญหานี้ก็จะสามารถจัดการได้

 

ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข

  View : 7486


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง


 วันนี้ 968
 เมื่อวาน 3,113
 สัปดาห์นี้ 16,657
 สัปดาห์ก่อน 19,251
 เดือนนี้ 74,150
 เดือนก่อน 65,801
 จำนวนผู้เข้าชม 986,514
  Your IP : 54.224.133.198